Polityka Uczciwości w Biznesie

Zamknij
POLITYKA UCZCIWOŚCI W BIZNESIE STRADA SP. Z O.O.       DATA WYDANIA: 13.05.2022       NR WYDANIA: 02
 
 
STRADA Sp. z o.o.  nie toleruje żadnej formy korupcji ani łapówkarstwa. STRADA Sp. z o.o. nie udziela ani nie przyjmuje korzyści majątkowych (łapówek) ani nie pozwala na to podmiotom występującym w jej imieniu. Sama sugestia istnienia korupcji może szkodzić reputacji spółki i negatywnie wpływać na prowadzoną działalność.
Prowadzimy politykę zerowej tolerancji dla korupcji i dążymy do przeszkolenia w tym zakresie 100% naszych pracowników do 2025 roku.
 
 

Od wszystkich pracowników STRADA Sp. z o.o. oraz dostawców usług, partnerów biznesowych wymaga się przestrzegania zasad uczciwego działania, niezależnie od jurysdykcji, w jakiej prowadzą działalność oraz prawa obowiązującego w tej jurysdykcji. Nieprzestrzeganie zasad może prowadzić do podjęcia działań dyscyplinarnych, które mogą prowadzić do rozwiązania umowy o pracę i/lub rozwiązania umowy z osobą trzecią (w zależności od przypadku). Od wszystkich pracowników wymaga się unikania wszelkich działań, które mogą prowadzić lub sugerować konflikt interesów z działalnością STRADA Sp. z o.o.

 
Zachęca się wszystkich pracowników i partnerów biznesowych do wyrażania rzeczywistej obawy w przypadku podejrzeń naruszenia niniejszej polityki lub jakiegokolwiek zauważonego naruszenia ich praw.
 
Polityka STRADA Sp. z o.o.  dotyczy zakazu wszelkich rodzajów praktyk korupcyjnych, w tym:
 
  • Aktywnego łapówkarstwa – dawanie, obiecywanie lub oferowanie łapówki;
  • Pasywnego łapówkarstwa – żądanie, wyrażanie zgody na otrzymanie lub przyjmowanie łapówki;
  • Przekupstwa jakiegokolwiek funkcjonariusza publicznego lub państwowego;
  • Nielegalnego bogacenia się – niewłaściwe wykorzystanie majątku Firmy.
 
STRADA Sp. z o.o.  nie akceptuje pracy wykonywanej przez dzieci i Jednocześnie popiera postanowienia:
 
  • Konwencji Praw Dziecka wydanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w roku 1989,
  • Konwencji nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy z roku 1973, dotyczącej minimalnego wieku do zatrudnienia,
  • Konwencji nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy z roku 1999, dotyczącej działań na rzecz wyeliminowania najgorszych form pracy dzieci.
 
Zgodnie z postanowieniem Konwencji dzieckiem jest każda osoba poniżej piętnastego roku życia, chyba że lokalne przepisy prawa dotyczące wieku minimalnego określają wyższy próg dla zatrudnienia lub obowiązkowej edukacji, w którym to przypadku obowiązywać będzie taki wyższy próg wiekowy.
 

Sankcje 

Nie będą tolerowane jakiekolwiek naruszenia niniejszej polityki. Naruszenia będą badane indywidualnie i jeżeli zostaną stwierdzone jakiekolwiek przypadki łapówkarstwa, korupcji oraz innych niewłaściwych zachowań w tym dotyczące pracy dzieci, natychmiast będą podejmowane odpowiednie działania. Mogą one obejmować przegląd i rewizję stosunków biznesowych, roszczenia prawne lub działania dyscyplinarne. Działanie dyscyplinarne może także zostać podjęte w przypadku niezgłoszenia stwierdzonego naruszenia niniejszej polityki.
 
Odpowiednie działania zostaną także podjęte wobec drugiej strony naruszającej zasady Polityki, w tym w zakresie umów zawartych z takimi stronami. Może to doprowadzić do rozwiązania umowy z podmiotem zewnętrznym.
 
Raportowanie naruszeń
 
Zachęca się wszystkich pracowników i partnerów biznesowych do wyrażania realnych obaw związanych z przypadkami lub podejrzeniem niewłaściwego postępowania, w tym łapówkarstwa, drobnych gratyfikacji, wymuszania oraz prania pieniędzy, przewinień charakterze etycznym. Stwierdzone przypadki naruszania niniejszej polityki będą raportowane zgodnie z procedurą raportowania obowiązującą w STRADA Sp. z o.o.
 
W przypadku stwierdzenia działań korupcyjnych, należy postępować zgodnie z następującymi wytycznymi dotyczącymi raportowania:
 
  1. Sprawę należy zgłosić bezpośrednio do Prezesa Zarządu lub szefa działu odpowiedzialnego za jednostkę organizacyjną, gdzie doszło do podejrzewanego przewinienia, który dalsze kroki podejmuje zgodnie z wytycznymi STRADA Sp. z o.o.  
  1. Alternatywnie każdy pracownik/partner może zgłosić każde przewinienie/niewłaściwe zachowanie na adres etyka@transbed.pl